DX ALÜMİNYUM Turkish DX Aluminum English

SÜRDÜREBİLİRLİK


Sürdürebilirlik

Sürdürülebilirlik Odak Konuları

DX Makine, sürdürülebilirlik aksiyon planlarını, odaklandığı stratejik sürdürülebilirlik konuları çerçevesinde geliştirerek bu konulardaki iyileştirmelerini sürdürürken, yeni alanları da gelecek senelerde çalışmalarına dahil etmeyi hedefliyor. Stratejik öneme sahip sürdürülebilirlik konularını daha da ileriye taşımak amacıyla;Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Kamu kurumları, Yerel halk, STK (Sivil Toplum Kuruluşları), Meslek örgütleri, Finansal kurumlar, Akademik kuruluşlar, Sektör kurumları gibi çoklu paydaş platformlarından görüşler alan DX Makine, üst yönetimin değerlendirmesi ile odaklanacağı konuları geliştirmektedir.

Ekonomik

• Kurumsal yönetim ve iş etiği
• Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle iletişim

Kurumsal Yönetim ve İş Etiği

DX Makine’de kurumsal yönetim anlayışı, karar alma süreçlerinde şeffaf ve hesap verebilir olmaktır. Firma bünyesinde kurulmuş olan komiteler aracılığıyla, stratejik ve kritik operasyonel konulara ilişkin yönetsel kararların alındığı, etkinlik ve verimliliğinin arttırılması çerçevesinde amaç, sorumluluk alanı, katılım ve zaman düzenini tanımlamayı amaçlamakta olan Komite Yürütme ve Yönetme Politikası Prosedürü kapsamında kurumsal yönetim sergilenmektedir.

DX Makine iş yapma biçimini iş etiği yaklaşımı çerçevesinde şekillendiren ve tüm çalışanları ile bu ilkelere bağlı bir şirkettir. İş etiğine ilişkin düzenlemeler uzun yılların birikimiyle oluşan değerler ve çalışma ilkeleriyle oluşturulmuş olan K Etik (Etik) kuralları altında düzenlenmiş olup, iş yapma yöntemlerimizin temelini oluşturmaktadır. DX Makine çalışanlarının uyması gereken iş etiği kuralları, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışması ve sorumluluk ana başlıkları altında yer alır. DX Makine, kanun ve yönetmeliklere uyum ve dolayısıyla yolsuzluğun ve rekabet dışı davranışların önlenmesi konusunda azami hassasiyet göstermekte, bu konuları en üst yönetim seviyesinde yönetmekte ve takip etmektedir.

Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimizle İletişim

DX Makine, sürdürülebilir kalkınmanın paydaşlar ile uyum içinde çalışmakla gerçekleştirileceğine inanmakta, paydaşları ile iletişim ve iş birliğini kurum kültür ve stratejisinin temel taşı olarak görmekte olup, paydaşları ile diyaloglarını geliştirmeye açık bir şirket olarak müşteri ve tedarikçileri ile de sürekli iletişim içindedir.

DX Makine için müşterileri ile diyalog ve paylaşım, öncelikli ekonomik sürdürülebilirlik konusu olmakla beraber, DX Makine sürdürülebilirlik hedeflerinin gelecek dönemlerde giderek artan oranda müşterileri ile şekillenebileceği ve gerçekleşeceğinin bilincinde ve hedefindedir.

Temel girdileri sağlamak üzere ürün ve hizmetlerinden faydalanılan tedarikçiler ile ilişkilerde, verimlilik, karşılıklı fayda, sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda uzun dönemli iş ortaklıkları hedeflenmektedir.

Sosyal

• İş sağlığı ve güvenliği
• Paydaşlarımızla iletişim (çalışan, müşteri, tedarikçi, yerel toplum vb.)
• Yerel topluma katkı ve iyileştirme
• Çalışanların sürdürülebilirlik yaklaşımına uyumlanması


İş Sağlığı ve Güvenliği

DX Makine, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sektördeki politika ve uygulamalara paralel biçimde kurumsal ve yasal standartları sürekli takip eden, pro-aktif gelişim alanlarını belirleyen ve sürekli takip sistematiğini İSG süreçlerinde uygulayan bir anlayış benimsemektedir.

DX Makine, gerek iş güvenliği gerekse iş sağlığı alanlarında asıl işveren ve alt işveren çalışanlarının bilgilendirilmesi, mevzuattaki değişikliklerin organizasyonla etkin iletişimle paylaşılması; şirket ve çalışan hedeflerinde İSG metriklerin sürekli yer alması; anahtar performans göstergeleri olarak denetim, ramakkala bildirimi, uygunsuzluk sayısı değerlerinin kabul edilmesi, düzenli raporlamalar gibi uygulamalarla İSG’nin içselleştirilmesi ve şirket kültürü halini almasını sağlamaktadır.

Paydaşlarımızla İletişim (çalışan, müşteri, tedarikçi, yerel toplum vb.)

DX Makine’nin iş süreçlerinde ve değer zincirinde en önemli öznelerini, paydaşlarının oluşturduğu düşünüldüğünde, paydaşlarla iletişimin en etkin mekanizmalar ile kullanılarak gerçekleştirilmesi şirketin kurumsal iletişim stratejisi olarak benimsenmektedir. Bu noktada, paydaşlarla periyodik olarak bir araya gelinecek etkinliklerin, seminerlerin ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi; çeşitli anketlerle paydaş özelinde ölçümlemeler yapılması ve saha ziyaretleri gibi uygulamalarla paydaşlardan etkin geri bildirim alınması ve paylaşımların zenginleştirilmesine yönelik uygulamalar sistematik olarak gerçekleştirilmektedir.

Yerel Topluma Katkı ve İyileştirme

DX Makine’nin, faaliyetlerinin bulunduğu yerlerdeki yerel topluma (sivil halka) yönelik sosyo-ekonomik açılardan katkı sağlama, çeşitli konularda bilgilendirme yapma, potansiyel iyileştirme alanlarını ortaya koyma kapsamında politika ve uygulamaları söz konusudur. Bu sayede ekonomik faaliyetlerin yerel topluma etkisi ölçümlenmesi ve yerel toplumun geri bildirimlerinin alınmasıyla, şirketin iş süreçleriyle topluma yarattığı değerlere yönelik farkındalık sağlanması önemlidir.

Çalışanların Sürdürülebilirlik Yaklaşımına Uyumlanması

Çalışanların şirketin sürdürülebilirlik sürecine etkin biçimde raporlama aşamasında dahi aktif biçimde katkı sağlaması, şirket ve bireysel hedeflerde bu tür parametrelere yer verilmesi, çalışanların sürdürülebilirlik kavramını içselleştirmesi ve geliştirmesine etki etmektedir. Gerçekleştirilen şirket faaliyetlerin bugüne ve geleceğe etkisinin çalışanların iş tanımları özeli ve kapsamında yüksek farkındalık düzeyine yükseltilmesi, birey ve toplum ilişkisinin de sürdürülebilirliğe katkısını daha da arttıracaktır.

Çevresel

• Alternatif yakıt ve hammadde kullanım oranlarının arttırılması
• Enerji verimliliğinin arttırılması
• Ürün sorumluluğu ve güvenliği

Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanım Oranlarının Arttırılması

DX Makine’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı, standartlara uygun, yüksek güvenilirlikte ve müşteri memnuniyetini hedefleyen kalitede üretim yapmak ve ürünlerinin sağlık, güvenlik ve çevresel etkileri ile ilgili bilgileri müşterilerine ve son kullanıcılara iletmektir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve kalite politikası, ürün sorumluluğu performans hedeflerini tarif etmektedir. Kalite hedefleri doğrultusunda yeni teknolojileri takip etmek, güvenli kaynaklardan nitelikli girdi sağlamak, eğitim ile insan kaynaklarının yetkinliğini artırmak, kalite yönetim sisteminin koşullarına uyarak sürekli geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamak şirket politikasıdır.